Đỗ, T. Q., T. H. Tống, và Q. V. Vũ. “Kết Quả bước đầu sử dụng vạt Da cuống liền nhánh Xuyên động mạch thượng vị dưới sâu ‘mỏng’ Trong tạo hình tổn thương vùng cổ bàn Tay.”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 4, Tháng Tám 2023, tr 46-54, doi:10.54804/yhthvb.4.2023.249.