Đỗ, Trung Quyết, và c.s. “Kết Quả bước đầu sử dụng vạt Da cuống liền nhánh Xuyên động mạch thượng vị dưới sâu ‘mỏng’ Trong tạo hình tổn thương vùng cổ bàn Tay”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 4, Tháng Tám 2023, tr 46-54, doi:10.54804/yhthvb.4.2023.249.