Nguyễn, Thị Thu Hiền, và Thị Mai Hương Nguyễn. “Khảo sát kiến thức Và thực hành an toàn truyền máu của điều dưỡng tại Bệnh viện Bỏng Quốc Gia”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 4, Tháng Tám 2023, tr 71-79, doi:10.54804/yhthvb.4.2023.252.