Nguyễn, Thị Hương, và c.s. “Đánh Giá thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân Viên Y Tế ở các Khoa lâm sàng, Bệnh viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 4, Tháng Tám 2023, tr 95-104, doi:10.54804/yhthvb.4.2023.254.