Nguyễn, Hồng Sơn, và c.s. “Kết Quả công tác khám chữa bệnh Cho bệnh nhân tại bệnh Xá của các đảo cấp 2 Và đảo cấp 3 thuộc quần đảo T”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 5, Tháng Mười 2023, tr 55-63, doi:10.54804/yhthvb.5.2023.263.