Nguyễn, Trọng Nhân, và Trung Tiến Hoàng. “Thực trạng kiến thức, thực hành Và một số yếu tố Liên Quan Trong Thay băng vết thương của học Sinh, Sinh Viên Trường Cao đẳng Ngô Gia Tự, Bắc Giang năm 2022”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2, Tháng Tư 2024, tr 57-68, doi:10.54804/yhthvb.2.2024.310.