Nguyễn, Minh Dương, và c.s. “Kết Quả tái tạo khuyết hổng phần Xa ngón Tay cái bằng vạt Da cuống mạch lưng ngón Tay trỏ”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2, Tháng Tư 2024, tr 27-37, doi:10.54804/yhthvb.2.2024.312.