Phan, Thị Dung, và c.s. “Đánh Giá kiến thức, thực hành Và xác định một số yếu tố Liên Quan về chăm sóc vết thương của điều dưỡng tại một bệnh viện ở Hà Nội, Việt Nam”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2, Tháng Tư 2024, tr 38-56, doi:10.54804/yhthvb.2.2024.314.