Phan, Thị Dung, và c.s. “Báo cáo một trường hợp U Tế bào hạt Type người lớn ở buồng trứng”. Tạp Chí Y học Thảm Hoạ Và Bỏng, số p.h 2, Tháng Tư 2024, tr 102-8, doi:10.54804/yhthvb.2.2024.316.