Nguyễn, Như Lâm, và Tuấn Hưng Ngô. “Vai Trò Tiên lượng của chỉ số De Ritis thời điểm vào viện ở bệnh nhân bỏng nặng”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 2 (Tháng Năm 6, 2022): 7-12. Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/122.