Nguyễn, Ngọc Tuấn, Quốc Chiểu Lê, và Thái Biềng Nguyễn. “Nghiên cứu tính kích ứng Da của Gel Nano Berberin Trên Da lành của động vật thực nghiệm”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 2 (Tháng Năm 6, 2022): 13-22. Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/123.