Nguyễn, Ngọc Tuấn, Quốc Chiểu Lê, và Thái Biềng Nguyễn. “Nghiên cứu tính kích ứng Da của Gel Nano Berberin Trên Da lành của động vật thực nghiệm”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 2 (Tháng Năm 6, 2022): 14-23. Truy cập Tháng Sáu 2, 2023. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/123.