Nguyễn, Ngọc Tuấn, Quốc Chiểu Lê, Thị Bích Vân Bùi, và Văn Điệp Đặng. “Nghiên cứu độc tính bán cấp Trên lâm sàng của Gel Nano Berberin ở chuột cống trắng”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 2 (Tháng Năm 6, 2022): 36-44. Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/126.