Nguyễn, Tiến Dũng, và Như Lâm Nguyễn. “Đào tạo Và huấn luyện đội hỗ trợ Y Tế khẩn cấp”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 2 (Tháng Năm 6, 2022): 68-72. Truy cập Tháng Sáu 29, 2022. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/131.