Nguyễn, Nhu Lâm, Đình Hùng Trần, và Tuấn Hưng Ngô. “Characteristics of Electrolyte Disturbances at Admission and Related Factors in Severe Burn Patient”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 6 (Tháng Giêng 15, 2023): 15-20. Truy cập Tháng Hai 28, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/182.