Nguyễn, Ngọc Tuấn, Thi Vân Anh Hồ, và Băng Tâm Nguyễn. “The Research on the Treatment Effects of Nano Berberine Gel on Superficial Burn Thickness”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 6 (Tháng Giêng 15, 2023): 21-31. Truy cập Tháng Ba 29, 2023. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/183.