Nguyễn, Ngọc Tuấn, Quốc Chiểu Lê, và Thuỳ Linh Nguyễn. “Histopathological Changes of Experimental Burns in Rabbits Treated With Berberine Nano Gel”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 6 (Tháng Giêng 15, 2023): 32–42. Truy cập Tháng Tư 14, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/184.