Hoàng, Văn Vụ, và Thái Ngọc Minh Nguyễn. “Effectiveness of Bio-Cellulose in Lyell Syndrome Treatment”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 6 (Tháng Giêng 15, 2023): 64-68. Truy cập Tháng Ba 29, 2023. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/187.