Nguyễn, Hồng Sơn, Quốc Việt Trần, Đức Thành Bùi, Hữu Bền Nguyễn, Đức Minh Tống, Quang Tường Nguyễn, Thị Ngọc Dung Nguyễn, Tấn Duy Đào, và Đình Ân Vũ. “Thực trạng Trang thiết bị cấp cứu Trên Xe cứu thương Trong đáp ứng cấp cứu trước bệnh viện”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 4 (Tháng Tám 31, 2023): 7–12. Truy cập Tháng Bảy 13, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/244.