Trần, Thị Thanh Huyền, Văn Giang Đào, Thị Hương Giang Nguyễn, Thị Vân Hoàng, Tuấn Linh Tô, Xuân Thạch Trần, và Hồng Hà Nguyễn. “Đánh Giá kết Quả bước đầu phục hồi gấp khuỷu bằng kỹ thuật chuyển vạt Cơ Thon Vi phẫu Trong điều trị tổn thương đám rối thần Kinh cánh Tay”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 4 (Tháng Tám 31, 2023): 28–38. Truy cập Tháng Bảy 13, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/247.