Nguyễn, Thị Thu Hiền, và Thị Mai Hương Nguyễn. “Khảo sát kiến thức Và thực hành an toàn truyền máu của điều dưỡng tại Bệnh viện Bỏng Quốc Gia”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 4 (Tháng Tám 31, 2023): 71-79. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2023. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/252.