Nguyễn, Thị Hương, Đình Tuân Lương, và Hùng Thắng Nguyễn. “Đánh Giá thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn của nhân Viên Y Tế ở các Khoa lâm sàng, Bệnh viện Bỏng Quốc Gia Lê Hữu Trác”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 4 (Tháng Tám 31, 2023): 95-104. Truy cập Tháng Mười-Một 29, 2023. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/254.