Nguyễn, Hồng Sơn, Quốc Việt Trần, Đức Thành Bùi, Việt Hùng Hoàng, Trọng Dũng Lê, Quang Tường Nguyễn, Thị Ngọc Dung Nguyễn, Tấn Duy Đào, và Đình Ân Vũ. “Kết Quả công tác khám chữa bệnh Cho bệnh nhân tại bệnh Xá của các đảo cấp 2 Và đảo cấp 3 thuộc quần đảo T”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 5 (Tháng Mười 31, 2023): 55–63. Truy cập Tháng Năm 22, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/263.