Phan, Thị Dung, Hồng Sơn Trịnh, Phúc Khánh Phạm, Sỹ Lánh Nguyễn, Đức Thưởng Hồ, Quốc Đạt Nguyễn, và Thị Hiếu Nguyễn. “Báo cáo một trường hợp U Tế bào hạt Type người lớn ở buồng trứng”. Tạp chí Y học Thảm hoạ và Bỏng, no. 2 (Tháng Tư 29, 2024): 102–108. Truy cập Tháng Sáu 21, 2024. https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/316.