1.
Nguyễn NT, Lê QC, Nguyễn TB. Nghiên cứu tính kích ứng da của gel nano Berberin trên da lành của động vật thực nghiệm. yhthvb [Internet]. 6 Tháng Năm 2022 [cited 29 Tháng Sáu 2022];(2):13-22. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/123