1.
Nguyễn NT, Lê QC, Bùi TBV, Đặng V Điệp. Nghiên cứu độc tính bán cấp trên lâm sàng của gel nano Berberin ở chuột cống trắng. yhthvb [Internet]. 6 Tháng Năm 2022 [cited 29 Tháng Sáu 2022];(2):36-44. Available at: https://jbdmp.vn/index.php/yhthvb/article/view/126