Quy trình xuất bản và phản biện

Việc xử lý, biên tập và xuất bản tin, bài được phân chia thành 05 bước trước khi được xuất bản và được áp dụng với cả tạp chí in lẫn điện tử, bao gồm các bước cụ thể sau:
Bước 1. Nhận bài: Nhận bài gửi đăng trực tiếp hoặc qua địa chỉ email: tcbongvn@yahoo.com. Thư ký thông báo cho tác giả trong vòng 5 ngày kể từ khi nhận được bài gửi đăng. Không nhận bài của các tác giả vi phạm bản quyền.
Bước 2. Phản biện: Căn cứ nội dung bài báo, Hội đồng Biên tập chỉ định phản biện. Thư ký liên hệ mời và gửi bản thảo bài báo tới các phản biện (sau khi đã xóa thông tin về tác giả). Mỗi bản thảo bài báo được gửi cho 02 phản biện độc lập (với bài báo giới thiệu các công trình, đề tài nghiên cứu khoa học); với các bản thảo bài báo mang tính chất giới thiệu tài liệu tổng quan, thông báo lâm sàng, thông tin y học lâm sàng, lược dịch được gửi cho 01 phản biện độc lập.
Bước 3. Xử lý kết quả phản biện
a) Bài báo được các phản biện đồng ý cho đăng:
- Thư ký tòa soạn thông báo với tác giả về ý kiến của phản biện.
- Các tác giả hoàn chỉnh bài báo theo ý kiến phản biện, hạn định thời gian từ 5 - 10 ngày. Trong trường hợp tác giả chưa đồng thuận với ý kiến của các phản biện thì Thư ký trình Tổng Biên tập quyết định.
b) Bài báo mà cả 02 phản biện không đồng ý cho đăng:
Thư ký tòa soạn báo cáo Tổng biên tập và thông báo đến tác giả về ý kiến của phản biện.
c) Bài báo có 01 phản biện không đồng ý cho đăng:
Thư ký tòa soạn báo cáo Tổng biên tập, đề xuất gửi bài báo đến phản biện thứ 3. Nếu bài báo được phản biện thứ 3 đồng ý đăng thì tiến hành quy trình như đã nêu trong Mục a. Trường hợp phản biện thứ 3 cũng không đồng ý đăng thì tiến hành quy trình như đã nêu trong Mục b.
Bước 4. Biên tập kỹ thuật:
Bài báo đã được các phản biện đồng ý và tác giả hoàn thành việc chỉnh sửa được biên tập kỹ thuật và xếp số. Việc xếp số thực hiện theo nguyên tắc:
- Theo trình tự thời gian bài báo được nhận đăng;
- Theo các lĩnh vực của Tạp chí (Y học thảm họa, Bỏng, Liền vết thương và chuyên ngành liên quan, thông tin, trao đổi, tin tức, ...).
Bước 5. Tổng biên tập: Đọc, duyệt thông tin, hậu kiểm
Quy trình xử lý, biên tập tin, bài báo gồm 5 bước thẩm định như trên nhằm đảm bảo ở mức cao nhất tính chính xác, khách quan, chuẩn mực của thông tin, hạn chế tối đa những sai sót có thể xảy ra khi xuất bản tin, bài.