1 . Tổng Biên tập
- PGS.TS. Chu Anh Tuấn
Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác; Uỷ viên thường trực Hội Bỏng Việt Nam

2. Hội đồng Biên tập
- GS.TS. Nguyễn Như Lâm, Chủ tịch Hội đồng
Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Phó Chủ tịch Hội Bỏng Việt Nam
- PGS.TS. Nguyễn Xuân Kiên, Đồng Chủ tịch Hội đồng, Học viện Quân y
- PGS.TS. Vũ Quang Vinh - Phó Chủ tịch Hội đồng
Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Uỷ viên thường trực Hội Bỏng Việt Nam

3. Uỷ viên Hội đồng biên tập
- PGS.TS. Nghiêm Đức Thuận - Học viện Quân y
- PGS.TS. Trần Ngọc Tuấn - Học viện Quân y, Uỷ viên Hội Bỏng Việt Nam
- GS.TS. Nguyễn Văn Ba - Học viện Quân y
- PGS.TS. Nguyễn Gia Tiến - Chủ tịch Hội Bỏng Việt Nam
- TS. Trương Ngọc Dương - Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Uỷ viên thường trực Hội Bỏng Việt Nam
- PGS.TS. Trần Vân Anh - Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác
- PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Bỏng Việt Nam
- PGS.TS. Đinh Văn Hân - Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác, Uỷ viên Hội Bỏng Việt Nam
- TS. Võ Văn Hiển - Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác
- PGS.TS. Đỗ Quang Hùng - Bệnh viện Chợ Rẫy, Uỷ viên thường trực Hội Bỏng Việt Nam
- PGS.TS. Phạm Trịnh Quốc Khanh - Bệnh viện Trưng Vương, Tp. HCM, Uỷ viên Hội Bỏng Việt Nam
- TS. Ngô Đức Hiệp - Bệnh viện Chợ Rẫy, Phó Chủ tịch Hội Bỏng Việt Nam (Phụ trách Chi Hội miền Nam)
- ThS. Phạm Trần Xuân Anh - Bệnh viện Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Hội Bỏng Việt Nam (Phụ trách Chi Hội miền Trung & Tây Nguyên).
- TS. Nguyễn Hồng Đạo - Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, Hội Bỏng Việt Nam

4. Hội đồng cố vấn khoa học
- PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên, Nguyên Thứ Trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Tổng Hội Y học Việt Nam
- TS. Trần Xuân Vận, Nguyên Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia
- GS.TS. Lê Năm, Nguyên Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia, Nguyên Chủ tịch Hội Bỏng Việt Nam
- PGS.TS. Nguyễn Văn Huệ, Nguyên Phó Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia
- PGS.TS. Nguyễn Xuân Kiên, Giám đốc Học viện Quân y

5. Thư ký toà soạn
- CN. Trần Xuân Việt, Phòng KHTH, Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác