1 . Tổng Biên tập
- PGS.TS. Nguyễn Ngọc Tuấn
2. Chủ tịch Hội đồng Biên tập
- GS.TS. Nguyễn Như Lâm
3. Uỷ viên Hội đồng biên tập
- PGS.TS. Nguyễn Viết Lượng
- TS. Trương Ngọc Dương
- PGS.TS. Nguyễn Gia Tiến
- PGS.TS. Trần Ngọc Tuấn
- PGS.TS. Chu Anh Tuấn
- PGS.TS. Vũ Quang Vinh
- PGS.TS. Đinh Văn Hân
- PGS.TS. Đỗ Quang Hùng
- PGS.TS. Phạm Trịnh Quốc Khanh
- TS. Ngô Đức Hiệp
- ThS. Phạm Trần Xuân Anh
4. Hội đồng cố vấn khoa học
- PGS.TS. Nguyễn Thị Xuyên
- TS. Trần Xuân Vận
- GS.TS. Lê Năm
- PGS.TS. Nguyễn Văn Huệ
- PGS.TS. Nguyễn Xuân Kiên
5. Thư ký toà soạn
- CN. Trần Xuân Việt