Các chiến lược mới đối phó với nấm kháng thuốc

Lược dịch: Nguyễn Thái Ngọc Minh1, Lược dịch: Lương Quang Anh1
1 Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Nhiễm nấm xâm lấn đặc biệt ở bệnh nhân suy giảm miễn dịch là một nguyên nhân tử vong chủ yếu. Các thuốc chống nấm thường được sử dụng nhất có thể được chia thành ba nhóm, bao gồm triazoles, echinocandin và polyenes. Đề kháng thuốc kháng nấm ngày càng gia tăng, đặt ra một mối đe dọa ngày càng tăng đối với sự quản lý của bệnh nhân suy giảm miễn dịch với nhiễm nấm. Sự ít ỏi của các loại thuốc chống nấm hiện có dẫn đến sự xuất hiện nhanh chóng của kháng thuốc và do đó làm tình trạng nhiễm nấm xâm lấn thêm dai dẳng.
Do vậy, thăm dò sâu vào các cơ chế kháng thuốc và tìm kiếm các mục tiêu chống loại nấm mới là rất cần thiết. Trong bài báo này chúg tôi muốn chia sẻ thông tin về mục tiêu của quá trình điều trị chiến lược Hsp90, calcineurin, quá trình sinh tổng hợp trehalose và quá trình sinh tổng hợp spakenolipids, cung cấp những bằng chứng lâm sàng khắc phục tình trạng kháng thuốc, đông thời đưa ra các liệu pháp phối hợp thuốc chống nấm thông thường và tác nhân với cơ chế hoạt động mới. Ngoài ra, trong bài báo này chúng tôi cũng giới thiệu ngắn gọn về ba loại thuốc chống nấm mới bao gồm carboxymethyl chitosan, hạt nano Bạc và chromogranin A-N46.

Chi tiết bài viết