Đánh giá hiệu quả điều trị của băng che phủ vết thương biovb membrane trên vết thương bỏng nông do nhiệt ở trẻ em tại Khoa Chỉnh hình, Bệnh viện Nhi Trung ương

Phùng Công Sáng1,, Nguyễn Đức Việt1, Nguyễn Thị Thanh Khương1, Nguyễn Đình Tùng1, Đỗ Thị Liên1
1 Bệnh viện Nhi Trung ương

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá hiệu quả điều trị của băng che phủ vết thương BIOVB MEMBREANE trên vết thương bỏng nông do nhiệt ở trẻ em
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu tiến cứu, theo dõi dọc tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình - Bỏng, Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 6/2023 đến tháng 7/2023.
30 bệnh nhi bị bỏng do nhiệt nhập viện trong 24 giờ sau bỏng. Điều trị vết thương bằng băng che phủ vết thương BIOVB MEMBRANE, theo dõi, đánh giá hiệu quả điều trị dựa trên diễn biến lâm sàng tại chỗ. Số liệu được xử lý bằng phần mềm STATA 16.0
Kết quả: Băng vết thương BIOVB bám nền vết thương tốt, thời gian bỏng độ II khỏi là 5,6 ± 0,7 ngày và bỏng độ III khỏi là 9,1 ± 1,8 ngày. Số lần thay băng trung bình là 4,2 ± 1,2 lần với số ngày điều trị trung bình là 8,7 ± 2,1 ngày. Quá trình thay băng lần đầu có điểm đau FLACC 5,6 điểm
Kết luận: Băng che phủ vết thương BIOVB MEMBRANE là loại băng điều trị hiệu quả với vết thương nông do nhiệt ở trẻ em.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Ngọc Tuấn và cộng sự (2018). Giáo trình Bỏng dành cho đối tượng sau đại học. Nhà xuất bản Quân đội Nhân dân, Hà Nội.
2. Mathias, E., & Srinivas Murthy, M. (2017). Pediatric thermal burns and treatment: a review of progress and future prospects. Medicines, 4(4), 91.
3. Jordan, K. C., Di Gennaro, J. L., von Saint André-von Arnim, A., & Stewart, B. T. (2022). Global trends in pediatric burn injuries and care capacity from the World Health Organization Global Burn Registry. Frontiers in pediatrics, 10.
4. Resch, A., Staud, C., & Radtke, C. (2021). Nanocellulose‐based wound dressing for conservative wound management in children with second‐degree burns. International Wound Journal, 18(4), 478-486.
5. Luca-Pozner, V., Nischwitz, S. P., Conti, E., Lipa, G., Ghezal, S., Luze, H., ... & Qassemyar, Q. (2022). The use of a novel burn dressing out of bacterial nanocellulose compared to the French standard of care in paediatric 2nd degree burns - A retrospective analysis. Burns, 48(6), 1472-1480.
6. Pan, X., Han, C., Chen, G., & Fan, Y. (2022). Evaluation of Bacterial Cellulose Dressing versus Vaseline Gauze in Partial Thickness Burn Wounds and Skin Graft Donor Sites: A Two-Center Randomized Controlled Clinical Study. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2022.
7. Lund, C. C. (1944). The estimation of areas of burns. Surg Gynecol Obste, 79, 352-358.
8. Bairagi, A., Tyack, Z., Kimble, R., Vagenas, D., McPhail, S. M., & Griffin, B. (2023). A Pilot Randomised Controlled Trial Evaluating a Regenerative Epithelial Suspension for Medium-Size Partial-Thickness Burns in Children: The BRACS Trial. European Burn Journal, 4(1), 121-141.
9. Schiefer, J. L., Aretz, G. F., Fuchs, P. C., Bagheri, M., Funk, M., Schulz, A., & Daniels, M. (2022). Comparison of wound healing and patient comfort in partial‐thickness burn wounds treated with SUPRATHEL and epictehydro wound dressings. International Wound Journal, 19(4), 782-790.