Kết quả chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật gãy hở xương chi trên và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đa khoa Nông Nghiệp năm 2021

Lê Thị Mai Phương1, Phan Thị Dung2
1 Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp
2 Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả kết quả chăm sóc người bệnh (NB) sau phẫu thuật gãy hở xương chi trên và phân tích một số yếu tố liên quan.
Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả tiến cứu 134 người bệnh phẫu thuật gãy xương chi trên từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2021 tại Khoa Ngoại Chấn thương, Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp.
Kết quả: Nghiên cứu cho thấy 83,6% người bệnh được chăm sóc ở mức tốt, trong đó thời gian nằm viện trung bình của người bệnh sau phẫu thuật là 9,43 ± 3,2, có 41 (30,6%) người bệnh nằm viện dưới 7 ngày và 93 (69,4%) người bệnh nằm viện trên 7 ngày; tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ là 0,7%. Yếu tố tuổi và phân độ gãy hở có liên quan đến kết quả chăm sóc với OR là 2,0 và 3,1 (p đều < 0,5).
Kết luận: Người bệnh được chăm sóc tốt sau phẫu thuật gãy hở xương chi trên chiếm tỷ lệ cao.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo