Đánh giá tỷ lệ và mức độ kháng kháng sinh của các chủng vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia (01/2016 - 12/2021)

Trương Thị Thu Hiền1,, Nguyễn Thị Mai Hương2, Hoàng Mỹ Hạnh1
1 Bệnh viện Bỏng quốc gia Lê Hữu Trác
2 Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Trong thời gian từ tháng 01/2016 đến tháng 12/2021 có 1641 người bệnh được chỉ định cấy máu, 165 người bệnh có kết quả cấy máu dương tính, đã phân lập được 177 chủng vi khuẩn và vi nấm, trong đó có 12 người bệnh phân lập được 2 loại tác nhân gây bệnh trong quá trình điều trị. Trong tổng số 1641 người bệnh được chỉ định cấy máu, tỷ lệ người bệnh cấy máu dương tính là 10.05%. Các mẫu dương tính đều được định danh và làm kháng sinh đồ. Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ vi khuẩn Gram âm gây nhiễm khuẩn huyết là 64,4%, nấm 23,2%, vi khuẩn Gram dương 12.4%. Trong nhóm vi khuẩn Gram âm gây nhiễm khuẩn huyết đứng đầu là Aci.baumannii (20.34%); tiếp đến là P.aeruginosa (14,68%); C. tropicalis (10.73 %). Trong nhóm vi khuẩn Gram dương gây nhiễm khuẩn huyết, căn nguyên chiếm đa số là Staphylococcus aureus (7,91%).

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Jennifer Manning, (2018) Sepsis in the Burn Patient. Crit care Nurs Clin N Am, USA
2. Nguyen H.B., Rivers E.P., Abrahamian F.M., et al (2006), Severe Sepsis and Septic Shock: Review of the Literature and Emergency Department Management Guidelines. Ann Emerg Med, 48(1), 54.e1.
3. Mahendra A.D., Kusw, M I. et al, (2016). The Pattern of Bacteria and its Resistance on Adult Sepsis Patient at Dr.Moewardi General Hospital, Indonesia. Arch Clin Microbiol, 7(5).
4. Nguyễn Nữ Trà My (2016), Xác định tỷ lệ và mức độ kháng kháng sinh của vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện Quân y 103 (8/2014 - 6/2016), Luận văn thạc sỹ y học, Học viện Quân y.
5. Hoàng Thị Thanh Thủy (2013), Xác định căn nguyên vi khuẩn và nấm gây nhiễm trùng huyết tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương từ tháng 7/2012 đến tháng 6/2013, Luận văn thạc sỹ y học, Học viện Quân y.
6. Singer M., Deutschman C.S., Seymour C.W., et al (2016), The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA, 315(8), 801-810.
7. Trương Thị Thu Hiền (2018), Đánh giá tình trạng kháng Carbapenem và khả năng sinh Carbapenemase của một số chủng vi khuẩn Gram âm phân lập tại viện bỏng. Đề tài cấp cơ sở (2018).
8. David G. Greenhalgh (2017). Sepsis in the burn patient: A different problem than sepsis in the general population. Greenhalgh Burn ang Trauma (2017)
9. Forson OA, EAyanka, JP. Pappoe, Ashong and PJ, Ayei - Kumi. Bacterial infection in burn wound patients at a tertiary teaching hospital in Accra, Ghana. Burn Fire Disaster 2017 Jun 30; 30(2), 116-120.
10. Đinh Xuân Quang (2020). Nghiên cứu đặc điểm dịch tễ học và kết quả điều trị bệnh nhân bỏng nặng tại Bệnh Viện Bỏng Quốc Gia (2017-2019). Luận án tiến sỹ y học. Học viện Quân y