Hoạt động giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại Bệnh viện phụ sản Thiện An năm 2022

Phan Thị Dung1,, Nguyễn Viết Tiến1
1 Bệnh viện Phụ Sản Thiện An

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Đặt vấn đề: Hoạt động giáo dục sức khỏe là hoạt động quan trọng của điều dưỡng. Hoạt động này góp phần nâng cao sức khỏe cho người bệnh.
Mục tiêu: Mô tả phản hồi của người bệnh về hoạt động giáo dục sức khỏe của điều dưỡng tại Bệnh viện Phụ Sản Thiện An năm 2022.
Đối tượng và phương pháp: Ngiên cứu mô tả cắt ngang trên toàn bộ 390 người bệnh điều trị nội trú đồng ý tham gia vào nghiên cứu trong thời gian từ tháng 4/2022 -10/2022. Bộ công cụ phát vấn gồm 16 câu nhằm đánh giá mức độ hoạt động tư vấn giáo dục sức khỏe của điều dưỡng.
Kết quả: Tỷ lệ người bệnh phản hồi mức độ chất lượng công tác giáo dục sức khỏe của điều dưỡng ở mức tốt là 93,6%; mức khá là 6,5%. Tỷ lệ người bệnh được tư vấn khi làm thủ tục nhập viện là 89,0%; khi nằm viện là 92,6%; trước khi ra viện là 85,1% và cả ba thời điểm là 81,5%. Tỷ lệ người bệnh có cảm nhận tốt về năng lực giáo dục sức khỏe của điều dưỡng ở mức tốt là 19,5%; mức rất tốt là 80,5%. Phản hồi của người bệnh về điều dưỡng tư vấn cho người bệnh ở mức dễ hiểu là 99,7%; khó hiểu là 0,3%. Có mối liên quan giữa trình độ người bệnh và mức độ đánh giá hoạt động giáo dục sức khỏe của điều dưỡng, hộ sinh.
Kết luận: Mức độ phản hồi giáo dục sức khỏe của người bệnh tại địa điểm nghiên cứu đa phần ở mức tốt, tỷ lệ được tư vấn cả 3 thời điểm nhập viện, nằm viện, ra viện cao và có mối liên quan đến trình độ của người bệnh.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Bộ Y tế (2021), Thông tư số: 31/2021/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.
2. Bộ Y tế (2012), Tài liệu chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng Việt Nam, Quyết định số 1352/QĐ-BYT ngày 24 tháng 4 năm 2012.
3. Đặng Đức Cường (2021), "Thực trạng tư vấn giáo dục sức khỏe của điều dưỡng rại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang năm 2021", Tạp chí Điều Dưỡng. Tr17-26.
4. Nguyễn Thái Quỳnh Chi, Phan Thị Ánh Mai (2018), "Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hướng dẫn giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân Khoa Nội Tim mạch - Lão học, Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa năm 2018". Đại học Y tế công cộng, tập 03, số 02-2019, trang 36-45.
5. Nguyễn Thị Hoài Trang (2020), "Đánh giá hoạt động tư vấn, giáo dục sức khỏe cho người bệnh tại bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2". Tạp chí Y Học Lâm Sàng - Số 63/2020 Tr102-107.
6. Nguyễn Thị Nguyệt (2021), "Khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú đối với công tác chăm sóc của điều dưỡng và một số yếu tố liên quan tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn năm 2021", Tạp chí Điều dưỡng - tập 5, Số 02, tr 6-18.
7. Casey, D. (2017), "Using action research to change health-promoting practice", Nursing and Health Sciences, vol.9 (pg.5-13).