Khảo sát kiến thức và thực hành an toàn truyền máu của điều dưỡng tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia

Nguyễn Thị Thu Hiền1, Nguyễn Thị Mai Hương1,
1 Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Khảo sát kiến thức của điều dưỡng về truyền máu và thực trạng tuân thủ các bước trong hoạt động an toàn truyền máu của điều dưỡng tại Bệnh viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tổng số 130 điều dưỡng và kỹ thuật viên. Lập bộ câu hỏi khảo sát kiến thức về an toàn truyền máu. Trả lời đúng < 50% số câu hỏi thì được phân loại là kém; 50% đến 75% là trung bình, và > 75% là tốt. Dùng bảng kiểm theo dõi hồi cứu 602 lần truyền máu trong thời gian từ tháng 7/2022 đến tháng 4/2023.
Kết quả nghiên cứu: Tỷ lệ trung bình điều dưỡng trả lời đúng số câu hỏi là 71,1%, thấp nhất là 46,7%, cao nhất là 100%. Tỷ lệ điều dưỡng trả lời đúng > 50% số câu hỏi là 83,3% (25/30). Tỷ lệ điều dưỡng trả lời đúng các câu hỏi về người cho máu an toàn nhất và lựa chọn huyết tương để truyền khác nhóm máu hệ ABO theo thứ tự là 20% và 16,7%. 100% có dự trù máu trước khi lĩnh; Phiếu lĩnh máu và bệnh phẩm có đầy đủ thông tin; Vận chuyển máu và chế phẩm phù hợp. 100% có kiểm tra đối chiếu trước khi truyền máu; Định nhóm máu tại giường bệnh; Duy trì tốc độ truyền theo chỉ định; Theo dõi các chỉ số trong quá trình truyền máu; Không bổ sung bất cứ chất gì vào túi máu khi truyền; Đảm bảo đúng thời gian truyền máu theo quy định; Ghi chép đầy đủ hồ sơ khi truyền máu.
Kết luận: Kiến thức chung về an toàn truyền máu của điều dưỡng ở mức trung bình. Thực hành về an toàn truyền máu của điều dưỡng là tốt.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Asmaa Hamed Abd Elhy, Zeinab Abdel Aziz Kasemy (2017). Nurses’ Knowledge Assessment Regarding Blood Transfusion to Ensure Patient Safety. IOSR Journal of Nursing and Health Science (IOSR-JNHS), Volume 6, Issue 2 Ver. II (Mar. - Apr. 2017), PP 104-111.
2. Suhrud J Panchawagh , Sameer Melinkeri , Malathi J Panchawagh (2020). Assessment of Knowledge and Practice of Blood Transfusion Among Nurses in a Tertiary Care Hospital in India, Indian J Hematol Blood Transfus 2020 Apr;36(2):393-398.
3. Noor Haslina Mohd Noor, Noor Hafiza Saad, Mohammad Khan, Mohd Nazri Hassan, Marini Ramli, Rosnah Bahar, Shafini Mohamed Yusoff, Salfarina Iberahim, Wan Suriana Wan Ab Rahman, Zefarina Zulkafli, and Md Asiful Islam (2021). Blood Transfusion Knowledge among Nurses in Malaysia: A University Hospital Experience, Int J Environ Res Public Health. 2021 Nov; 18(21).
4. Đoàn Thị Trúc Ly (2017). Khảo sát kiến thức và thực hành về an toàn truyền máu của điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa Thành phố Cần Thơ năm 2017; Tiểu luận tốt nghiệp đại học, chuyên ngành Điều dưỡng.
5. Trịnh Xuân Quang và cộng sự (2009). Khảo sát kiến thức và thực hành về an toàn truyền máu của điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa Tiền Giang. Tạp chí nghiên cứu Y học thành phố Hồ Chí Minh, tập 14-2010.