Kết quả tái tạo khuyết hổng phần xa ngón tay cái bằng vạt da cuống mạch lưng ngón tay trỏ

Nguyễn Minh Dương1, Võ Thành Toàn2,, Nguyễn Thiên Đức1
1 Bệnh viện Thống Nhất
2 Khoa Y - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Nội dung chính của bài viết

Tóm tắt

Mục tiêu: Đánh giá kết quả phẫu thuật tái tạo khuyết hổng phần xa ngón tay cái bằng vạt da cuống mạch lưng ngón tay trỏ (FDMA) tại Bệnh viện Thống Nhất.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Mô tả tiến cứu 15 bệnh nhân (BN) có khuyết hổng lộ xương đốt xa ngón tay cái do chấn thương được phẫu thuật vi phẫu chuyển vạt da FDMA che phủ tại Bệnh viện Thống Nhất từ tháng 5/2016 đến tháng 5/2020.
Kết quả: Nam (66,7%) nhiều hơn nữ (33,3%). Tuổi trung bình là 32 tuổi (từ 18 đến 54 tuổi). Nguyên nhân chấn thương: 6 bệnh nhân bị tai nạn lao động, 5 bệnh nhân bị tai nạn giao thông, 4 bệnh nhân bị tai nạn sinh hoạt. Kích thước vạt da dao động từ 2,5 - 3,5 cm về chiều dài và 2 - 2,5 cm chiều rộng. Chiều dài cuống vạt da trung bình 7,0cm (từ 6,0 cm đến 7,5cm). 6 bệnh nhân khuyết hổng mặt lưng và 4 bệnh nhân khuyết hổng mặt lòng đốt xa ngón tay cái. 5 bệnh nhân khuyết hổng cả mặt lưng và mặt lòng ngón tay cái. Các bệnh nhân đều hài lòng với kết quả phẫu thuật. Không có bệnh nhân bị hoại tử toàn bộ vạt da. Có 2 bệnh nhân bị hoại tử 1 phần vạt da, sau đó hoại tử tự bung mày và liền thương.
Kết luận: Khuyết hổng lộ xương đốt xa ngón tay cái có thể tái tạo được bằng vạt da FDMA với kết quả chức năng thỏa mãn, ít biến chứng.

Chi tiết bài viết

Tài liệu tham khảo

1. Pelzer Michael; Sauerbier Michael; Germann Günter; Tränkle Markus. Free “Kite” Flap: A New Flap for Reconstruction of Small Hand Defects. Journal of Reconstructive Microsurgery, 20(5), 367-372. doi:10.1055/s-2004-830000.
2. R Adani, R Busa, A Bathia, A Caroli. The "kite flap" for dorsal thumb reconstruction. Acta Chir Plast. 1995;37(3):63-6.
3. Xu Zhang; Yajie He; Xinzhong Shao; Yanchuang Li; Shumin Wen; Hongwei Zhu (2009). Second Dorsal Metacarpal Artery Flap From the Dorsum of the Middle Finger for Coverage of Volar Thumb Defect, 34(8), 0-1473. doi:10.1016/j.jhsa.2009.04.040.
4. Couceiro J, de Prado M, Menendez G, Manteiga Z. The First Dorsal Metacarpal Artery Flap Family: A Review. Surg J (N Y). 2018 Oct 29;4(4):e215-e219. doi: 10.1055/s-0038-1675369. PMID: 30377656; PMCID: PMC6205856.
5. Muyldermans T, Hierner R. First dorsal metacarpal artery flap for thumb reconstruction: a retrospective clinical study. Strategies Trauma Limb Reconstr. 2009 Apr;4(1):27-33. doi: 10.1007/s11751-009-0056-1. Epub 2009 Apr 2. PMID: 19340522; PMCID: PMC2666828.
6. Satish C, Nema S. First dorsal metacarpal artery islanded flap: A useful flap for reconstruction of thumb pulp defects. Indian J Plast Surg 2009;42:32-5.
7. El Khatib HA. Clinical experiences with the extended first dorsal metacarpal artery island flap for thumb reconstruction. J Hand Surg [Am] 1998;23:647-52.
8. Kola N. Thumb Reconstruction Using Foucher’s Flap. J Med Sci 2016;4:70-3.
9. Eski M, Nisanci M, Sengezer M. Correction of thumb deformities after burn: Versatility of first dorsal metacarpal artery flap. Burns 2007;33:65-71.
10. Ege A, Tuncay I, Ercetin O. Foucher’s first dorsal metacarpal artery flap for thumb reconstruction: evaluation of 21 cases. Isr Med Assoc J 2002;4:421-3.
11. Chang SC, Chen SL, Chen TM, Chuang CJ, Cheng TY, Wang HJ. Sensate first dorsal metacarpal artery flap for resurfacing extensive pulp defects of the thumb. Ann Plast Surg 2004;53:449-54.
12. Ahmad Mohammad AGGAG, Waleed Saber ABOEL-HASAN, Mohamed ABDEL-AAL. A Comparison of Outcomes of Reconstruction of Palmar versus Dorsal Defects of the Thumb Using a First Dorsal Metacarpal Artery Flap with a Cutaneous Bridge Segment. The Journal of Hand Surgery (Asian-Pacific Volume) Vol. 27, No. 02, pp. 313-319 (2022).
13. Al Lahham Salim, Ahmed Mohamed Badie, Aljassem Ghanem, Sada Ruba, Alyazji Zaki T. N., Thomas Jimmy. A Modification to Enhance the Survival of the Island FDMA Flap by Adding a Skin Bridge. Plastic and Reconstructive Surgery, Global Open: February 2021, Volume 9, Issue 2, p e3434.